Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Uniqa ubezpiecz mieszkanie

wtorek, 02 maja 2017 11:08

Kryteria korzystania z dodatków mieszkaniowych

1. Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego:
a) tytuł prawny do zajmowanego lokalu
b) w przypadku braku tytułu prawnego do lokalu w okresie oczekiwania na lokal zamienny i socjalny gwarantowany wyrokiem sądowym
c) dochód brutto z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekraczający:
175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym - 1.925,00 zł
125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym - 1.375,00 zł

UWAGA: Wysokość najniższej emerytury ulega okresowej zmianie !
Dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS: emerytalne, rentowe i chorobowe. Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego.
f) normatywna powierzchnia nie przekraczająca:

35 m² - dla 1 osoby 55 m² - dla 4 osób
40 m² - dla 2 osób 65 m² - dla 5 osób
45 m² - dla 3 osób 70 m² - dla 6 osób
dla każdej kolejnej osoby normę zwiększa się o 5 m²
W budynkach wielorodzinnych powyższa norma może być przekroczona o 30%

3. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnią lokalu, kwotą stanowiącą:

20% dochodów gospodarstwa 1 osobowego
• 15 % dochodów gospodarstwa 2 – 4 osobowego
• 12 % dochodów gospodarstwa 5 i więcej osobowego

4. Fakt zaległości czynszowych za okresy wcześniejsze nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, natomiast Najemca winien uzgodnić z MZBM-em sposób ratalnej spłaty zaległości.
6. Jeżeli osoba, która otrzymała dodatek mieszkaniowy nie dokonuje należnych dopłat, dodatek zostaje wstrzymany do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu trzech m-cy od dnia ich powstania, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy pobrać odpowiedni druk wniosku w we właściwym dla miejsca zamieszkania Rejonie Obsługi Mieszkańców i po wypełnieniu złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej –Dział Świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, Rzeszów ul. Jagiellońska 4 pokój nr 3, telefon 17 852 95 45 (wew. 101 i 103).
Pracownicy ROM udzielają wyjaśnień oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku „O dodatkach mieszkaniowych” (Dz.U.Nr 71, poz.734)

Czytany 3958 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 marca 2020 07:47
Więcej w tej kategorii: Regulamin porządku domowego »