Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

wtorek, 02 maja 2017 12:40

Oferta na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych

Oferta

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 13a na świadczenie usługi w zakresie zarządzania nieruchomością.

Mamy przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie profesjonalnego zarządzania nieruchomością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte w „Ustawie o własności lokali”, „Ustawie o gospodarce nieruchomościami”, „ Kodeksie cywilnym”, „Prawie budowlanym” i innych.

JESTEŚMY firmą, która od ponad 60 lat specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Wspólnot Mieszkaniowych, własność Gminy Miasta Rzeszów, a także należącymi do osób fizycznych.

ZATRUDNIAMY wysoko kwalifikowaną kadrę, w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz specjalistów z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . Przy wykonywaniu działalności zawodowej konsekwentnie przestrzegamy przepisów prawa, stosujemy standardy zawodowe, kierujemy się zasadami etyki zawodowej oraz chronimy interesy osób, na rzecz których wykonujemy czynności.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Kładziemy szczególny nacisk na osiągnięcie racjonalnej oszczędności kosztów eksploatacyjno – remontowych.

Zdecydowana większość zamówień na roboty i usługi udzielana jest po przeprowadzeniu przetargów. Dotyczy to głównie robót konserwacyjno - remontowych oraz świadczenia usług w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz nieruchomości jak również terenów przyległych do niej.

Za swoją pracę i ofiarność otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień; szczególnie ważne dla nas - bo głosami naszych lokatorów - Brylantowe Klucze w 2005 i 2009 roku.

W latach 2011 – 2018 zostaliśmy laureatem programu „ Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”.

W chwili obecnej zarządzamy 385 Wspólnotami Mieszkaniowymi i 61 pozostałymi nieruchomościami o łącznej powierzchni użytkowej 766 tys. m2 tj. 14822 lokali mieszkalnych i 1234 lokali użytkowych.
Wspólnoty Mieszkaniowe jako odrębne podmioty gospodarcze zostały zarejestrowane w Urzędzie Statystycznym, uzyskując numer statystyczny REGON oraz w Urzędzie Skarbowym, który nadał każdej ze Wspólnot odrębny numer NIP.
Każda Wspólnota posiada odrębny rachunek bankowy dla celów rozliczeń finansowych związanych z kosztami zarządu i administrowania nieruchomością wspólną oraz kosztami świadczeń dostarczanych do budynku i lokali, a także dla celów gromadzenia środków finansowych funduszu remontowego.
Właściciele wpłacają w ciągu roku zaliczki na koszty zarządu, zgodnie z przedstawionym planem gospodarczym. Na koniec roku następuje rozliczenie zaliczki do rzeczywiście poniesionych kosztów. Wynik finansowy wspólnoty zostaje ujęty w zaliczce na rok następny - niedobór zwiększa zaliczkę a nadwyżka ją pomniejsza.
Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością, Kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, a więc Wspólnoty Mieszkaniowej.
Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie o zarząd nieruchomością. Gwarantujemy profesjonalne wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości, w tym racjonalne zarządzanie funduszami w celu minimalizacji kosztów utrzymania oraz fachową obsługę każdego właściciela przy równoczesnym pozostawieniu wszelkich ostatecznych i istotnych decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej w rękach jej właścicieli.

Deklarujemy ścisłą współpracę z właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty.

Co nas wyróżnia:

 • Stała opieka administracyjna nieruchomości,
 • Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, stronę internetową firmy, telefon;
 • Pełna obsługa księgowa i sprawozdawczość ( ewidencja kosztów i przychodów wspólnoty oraz prowadzenie analiz i dokumentacji księgowej dla właścicieli lokali , sporządzanie planów gospodarczych i kontrola ich realizacji, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, sporządzanie sprawozdań do GUS i U.S.),
 • Rozliczanie świadczeń i kosztów zarządu,
 • Prowadzenie rachunków bankowych wspólnoty , dbanie o finanse,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego, wykonywanie przeglądów okresowych budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Odczyty wodomierzy i ciepłomierzy,
 • Pisywanie umów z dostawcami usług, kontrola wykonywania tych umów, organizowanie przetargów na usługi,
 • Gotowość Pogotowia Awaryjnego do wyjazdu w razie wystąpienia awarii,
 • Organizowanie i obsługa zebrania absolutoryjnego wspólnoty (w tym koszty materiałów i znaczków pocztowych ),
 • Ewidencja obciążeń i wpłat należności dotyczących indywidualnych użytkowników lokali,
 • Windykacja należności, w tym również sądowa (opłaty sądowe i komornicze ponosi wspólnota),
 • Obsługa prawna wspólnoty,
 • Utrzymanie kas oraz opłaty bankowe od wpłat gotówkowych na konto wspólnoty i inkaso gotówki,
 • Działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam,
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub dla innych celów,
 • Obsługa wspólnoty w zakresie ubezpieczenia od szkód losowych i o.c. (proces zgłaszania i likwidacji szkód),
 • Pełna obsługa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (składanie deklaracji i odprowadzanie opłat).

Po zapoznaniu się z nieruchomością i przekazaniu nam dodatkowych życzeń, przedstawiona zostanie szczegółowa oferta dostosowana tak pod względem zakresu jak i ceny, co do Państwa indywidualnych wymagań. Cena wynagrodzenia zarządcy wynosi od 0,50 zł do 0,80 zł za 1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie. Przy budynkach użytkowych lub użytkowo – mieszkalnych dolicza się 23 % VAT.

Opłaty z tytułu użytkowania lokalu można dokonywać bezpośrednio w kasach znajdujących się w Rejonach Obsługi Mieszkańców, jak również w kasie znajdującej się w budynku Dyrekcji MZBM przy ul. Lisa – Kuli 13a (bez pobierania prowizji od wpłacającego) lub przelewem na konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Uczciwość jaką gwarantujemy, to oszczędność i bezpieczeństwo własnych środków finansowych oraz bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej.

W celu łatwego i szybkiego przygotowania danych można wypełnić przygotowany specjalnie dla Państwa formularz ofertowy w postaci pliku xls:
zapytanie_ofertowe_na_administrowanie_nieruchomosci.xls i przesłać go pocztą elektroniczną. Zapytania ofertowe prosimy kierować do:

Dział Eksploatacji Zasobów Komunalnych i Własnościowych
Barbara Pazdan
Telefon: 17 86 14 714
Poczta e-mail: 

Dział Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych
Ewa Kaławaj
Telefon: 17 86 14 724
Poczta e-mail: 

Nasza dewiza:

Transparentność i uczciwość to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonych.

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do skorzystania z naszej oferty.

 

Czytany 4456 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 22 lipca 2021 14:58