Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

środa, 25 lipca 2018 09:11

Klauzula informacyjna dla rejestrowania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informujemy, że:

  1. Administratorem systemów rejestrowania rozmów telefonicznych jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. płk. Leopolda Lisa - Kuli 13A, 35-025 Rzeszów (tel.: 17 85 36 021, e-mail: ), zwany dalej Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
  4. Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku, w którym Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu przechowywane będą nie dłużej niż 2 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszaj przepisy dotyczące danych osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Czytany 2673 razy Ostatnio zmieniany środa, 25 lipca 2018 09:23