MOPS – Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego, czyli wsparcia finansowego na rzecz gospodarstw domowych na pokrycie części kosztów energii oraz rosnących cen żywności,  dla osób zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa przyjmował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Dodatek ten, uchwalony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r., będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość zależała będzie od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób). W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększona zostanie o 25 procent.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Formularz wniosku o wypłatę ww. świadczenia określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw energii i jest udostępniony w siedzibie Ośrodka (Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Jagiellońska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy do 17.00) oraz na stronie internetowej Ośrodka www.mopsrzeszow.pl, a także stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Źródło z dnia 05.01.2022 http://www.mopsrzeszow.pl/a,173,dodatek-oslonowy

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content