Ogłoszenie o dopłacie do czynszu

MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że w dniu 4.01.2021r. została ogłoszona USTAWA „o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa”, w której została wprowadzona dopłata do czynszu (obowiązuje od 5.01.2021r.)

Wprowadzone przepisy:

1. Osoby które korzystały z dodatku mieszkaniowego w 2019 roku mogą otrzymać dodatkowo dopłatę do czynszu.

2. Osoby które nie korzystały w 2019 roku z dodatku mieszkaniowego, a spełniały kryteria ubiegania się o dodatek mogą złożyć wniosek i otrzymać dodatek powiększony o dopłatę do czynszu (wstecz za 2019r.).

3. Gmina na wniosek zainteresowanego będzie przyznawać to świadczenie za 2019r. powiększone o dopłatę do czynszu. Aby otrzymać takie wyższe wsparcie należy:

• Wykazać , że lokal był najmowany lub podnajmowany przed 14 marca 2020 roku.
• Średni miesięczny dochód z 3 kolejnych m-cy 2020r. był o co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w roku 2019r i jest spowodowany pandemią Covid-19.

4. Do przyznania dopłaty do czynszu, dochód brutto liczony jest z poprzedzających 3 kolejnych miesięcy procentowo od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z roku poprzedniego. W 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.918,17 zł. tj. odpowiednio:

40% dla gospodarstwa jednoosobowego czyli kwota 1.967 zł
30% dla gospodarstwa wieloosobowego czyli kwota 1.475 zł

5. Do wyliczenia dochodu – liczą się wszystkie przychody pomniejszone o koszty uzyskania, należny podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – z wyjątkiem otrzymanych świadczeń tzw. becikowe, 500+, zasiłek pielęgnacyjny, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego razem z dopłatą do czynszu stanowi 75% miesięcznego obciążenia opłacanego przez lokatora, jednak nie więcej niż 1.500 zł.

7. Wniosek o przyznanie dopłaty do czynszu należy złożyć w okresie od 5.01.2021 do 31 marca 2021 roku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej- Dział Świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, Rzeszów ul. Jagiellońska 6 (telefon: 17/852 95 45).

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Obsługujemy 400 Wspólnot Mieszkaniowych
Skip to content