Ogłoszenie o Konkursie na wybór Brokera Ubezpieczeniowego

dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 Rzeszów, ul. Płk. L. Lisa-Kuli 13A

Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1881).

 1. Do niniejszego Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
 2. Celem Konkursu jest zawarcie nieodpłatnej umowy z wybranym Brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 3. Regulamin Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dostępny jest na stronie www.mzbm.rzeszow.pl w zakładce Aktualności.
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu.
 5. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MZBM Sp. z o.o.” oraz nazwą i adresem wykonawcy można składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w punkcie odbioru poczty pok. nr 1A lub w sekretariacie pok. nr 15 lub przesłać pocztą na adres 35025 Rzeszów, ul. Płk. L. Lisa-Kuli 13A.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2021 r. o godz. 11:45.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2021 r. o godz. 12:00.
 8. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zleceniodawcy.
 9. Oferty, które nie spełniają wymogów lub złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 10. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Agnieszka Wójcik, e-mail:  , tel. 17 86 14 734.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany ogłoszenia o Konkursie bądź zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością przedłużenia terminu ich składania,
  b) unieważnienia Konkursu w każdym terminie, bez podania przyczyny.

Informacji na temat ogłaszanych przetargów  udziela Pani Agnieszka Łyszczarz.

Telefon bezpośredni: 17 86 14 747
Telefon centrala: 17 85 36 021
Faks: 17 85 21 471
Adres pocztowy: ul. płk. Leopolda Lisa – Kuli 13A, 35-025 Rzeszów
Poczta elektroniczna: 

Przykro nam ale nasza strona nie jest przystosowana do wyświetlania się w przeglądarce Internet Explorer.
Prosimy o skorzystanie z nowszych przeglądarek.

Skip to content