Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.; zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzbm.rzeszow.pl.

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej:1998-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-03.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa mzbm.rzeszow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF
– część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.

Dostępność na stronach mzbm.rzeszow.pl:
Strona mzbm.rzeszow.pl udostępnia Widget Dostępności, który jest obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala Mzbm.rzeszow.pl poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych.

Włączanie menu dostępności:
Menu dostępności mzbm.rzeszow.pl można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Ikona modułu dostępności:

Po stronie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając klawisz Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.
Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu (realizowane poprzez Widget Dostępności).

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na Mzbm.rzeszow.pl były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z nieznalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Sak, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 85 32 604. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Żądanie powinno być przedstawione w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres . Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content