Informacje ogólne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze 100-procentowymi udziałami Gminy Miasta Rzeszów, powstałą w roku 1951. Podstawowy przedmiot działalności firmy to administrowanie, zarządzanie i eksploatacja budynków stanowiących mienie Miasta Rzeszowa, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych.

Zakres działań MZBM Sp. z o.o. obejmuje w szczególności:

  • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
  • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
  • bieżące administrowanie nieruchomościami
  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem.


MZBM Sp. z o.o. zarządza i administruje 550 budynkami. Ogółem liczba zarządzanych lokali wynosi 17056 (w tym: mieszkania 15806, lokale użytkowe 1250).

Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów wynosi 818 tyś. m2 (w tym mieszkania – 741 tyś. m2 a lokale użytkowe – 77 tyś. m2). W zarządzie MZBM Sp. z o.o. jest 13574 lokali własnościowych i 3482 lokali gminnych. MZBM Sp. z o.o. zarządza 495 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, ponadto administruje terenami o powierzchni ponad 112 ha.
Dane wg stanu na dzień 31.05.2023r.

MZBM Sp. z o.o. wybudował i oddał do użytkowania 2 budynki komunalne przy ul. Strzelniczej 14 i 16 ze 120 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4 789 m2; przejął budynek przy ul. Hoffmanowej 23 i adoptował go na lokale mieszkaniowe (socjalne) tworząc 97 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3 053 m2 oraz przejął budynek przy ul. Litewska 2 i adaptował go na lokale mieszkalne (socjalne) tworząc 100 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 890 m2 i 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 404 m2 .

MZBM Sp. z o.o. swoje zadania wykonuje przy pomocy czterech rejonów obsługi mieszkańców (ROM) zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Zatrudnia 139 osób. Poprzez zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry świadczy usługi na wysokim poziomie. Głównym atutem firmy jest posiadanie wysokiej klasy fachowców z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  oraz osób z Państwową Licencją Zawodową Zarządców Nieruchomości. Posiada własne biuro projektowe, zespół radców prawnych i pogotowie techniczne, które świadczą usługi wewnątrz i na zewnątrz firmy.

MZBM Sp. z o.o. posiada punkty obsługi kasowej, w których nie pobiera się prowizji za dokonywane wpłaty z tytułu użytkowania lokali.

Dane o Firmie

Pełna nazwa firmy: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Adres firmy: ul. Płk. L. Lisa-Kuli 13A, 35-025 Rzeszów.
Centrala: 17 85 36 021
Sekretariat: 17 85 32 604
Fax: 17 85 21 471
e-mail: 
https://www.mzbm.rzeszow.pl

Dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024220
NIP: 813-00-16-044
Wysokość kapitału zakładowego: 10 011 000 zł

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Miasto Rzeszów, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

Rada Nadzorcza

Jan Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Ulijasz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Halina Bieniek-Stopa – Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Sak – Członkini Rady Nadzorczej

Osoby zarządzające firmą

Prezes Zarządu: Roman Szczepanek
Tel: 17 85 32 604

Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy: Edyta Trojan
Tel:  17 85 32 604

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych: Andrzej Smyczyński
Tel:  17 85 32 604

Osoba pierwszego kontaktu handlowego
Z-ca Głównego Księgowego: Agnieszka Wójcik
Tel: 17 86 14 733

Rok założenia firmy: 1951r.
Liczba zatrudnionych: 146
Profil działalności:
  Podstawowy – zarządzanie nieruchomościami – usługi.
  Drugorzędny – budownictwo ogólne – usługi.

Skip to content