„DODATEK MIESZKANIOWY  – Wsparcie społeczeństwa szyte na miarę”


Blisko 2400 gospodarstw domowych w Rzeszowie korzysta z dodatku mieszkaniowego. Jest to bez wątpienia jedna z lepszych form pomocy w utrzymaniu godnego poziomu życia, bez strachu o utratę dachu nad głową. W obliczu wyzwań mieszkaniowych, szczególnie dotkliwych dla osób o niskich dochodach, dodatek mieszkaniowy staje się nieocenionym wsparciem. Dzięki jasno określonym kryteriom proces ubiegania się o ten dodatek staje się bardziej przejrzysty i dostępny dla wszystkich, którzy go potrzebują. W obliczu coraz większych wyzwań, związanych z kosztami życia, wzrostem cen, takich jak opłaty za: centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, dostarczanie zimnej wody i odprowadzeniu ścieków czy gospodarowanie odpadami  złożenie wniosku o dodatek staje się ważnym krokiem w zapewnieniu stabilności mieszkania dla osób potrzebujących. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wraz z rzeszowskimi spółdzielniami oraz Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych – odgrywa kluczową rolę w tym procesie, oferując nie tylko pomoc finansową, ale również wsparcie i zrozumienie dla potrzeb mieszkańców. MZBM często angażuje się w ułatwienie procesu aplikacyjnego oraz udziela porad dotyczących możliwości finansowych swoim mieszkańcom. 

Warto podkreślić, że spółka MZBM jest miejscem, gdzie solidarność społeczna jest na wagę złota. Wspólnota mieszkańców staje razem w obliczu trudności finansowych, wspierając się nawzajem i poszukując rozwiązań, które mogą pomóc wszystkim członkom wspólnoty utrzymać godne warunki mieszkaniowe. MZBM, działający od ponad 70 lat, jest instytucją, która doskonale rozumie potrzeby mieszkańców i angażuje się w zapewnienie im wsparcia w trudnych chwilach. Należy również podkreślić, iż ta działalność nie ogranicza się jedynie do udzielania wsparcia finansowego. To także miejsce, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na fachową radę i pomoc w różnych sprawach związanych z mieszkaniem. Długie lata doświadczenia sprawiają, że MZBM potrafi skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo mieszkaniowe. 

Warto poznać kryteria, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z tej formy wsparcia. Oto kilka z nich. Osoba starająca się o dodatek mieszkaniowy musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Dochód nie może przekroczyć określonych wartości. Przykładowo, w gospodarstwie jednoosobowym dochód brutto z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie może przekroczyć 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co według Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie 2023 roku wyniosło 2578,28 zł. Również normatywna powierzchnia lokalu nie może przekroczyć określonych wartości, co uwzględnia potrzeby mieszkalne danej rodziny, np. dla jednej osoby nie może przekroczyć 45,50 m2. Wysokość dodatku jest zróżnicowana indywidualnie pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi a dochodem gospodarstwa domowego. Wymogiem jest niezaleganie w opłatach, jednak MZBM daje możliwość ratalnej spłaty zaległości po podpisaniu ugody. Jedynym obostrzeniem po otrzymaniu dodatku jest terminowe regulowanie swoich opłat. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, dodatek może zostać wstrzymany do momentu uregulowania zaległości. 

Wniosek składamy co sześć miesięcy. Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy pobrać odpowiedni druk wniosku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub rejonu obsługi mieszkańców. Po wypełnieniu wniosku należy dostarczyć go do właściwego MOPS-u. Pracownicy ROM udzielają wyjaśnień i pomocy przy wypełnianiu wniosków, aby ułatwić proces aplikacyjny. W razie pytań warto skontaktować się bezpośrednio z MOPS. 

Źródło: https://echorzeszowa.pl/ https://www.facebook.com/EchoRZESZOWA

Twoje nieruchomości w dobrych rękach
Skip to content