Klauzula informacyjna – iBOK

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Użytkowników usługi iBOK, jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli 13A, 35-021 Rzeszów.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych użytkownicy mogą uzyskać pod adresem e-mail:

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK), jak również w związku z realizacją zawartej umowy łączącej Użytkownika z MZBM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MZBM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu MZBM obrony przysługujących mu praw.

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom wspierającym MZBM pod
względem teleinformatycznym, jak również podmiotom odpowiedzialnym za umożliwienie
dokonywania płatności internetowych oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na
podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu korzystania z konta iBOK lub do 3 lat od zakończenia umowy, albo upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MZBM.

Użytkownikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie w związku z realizacją umowy).

Ponadto, Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez MZBM w celu świadczenia usługi iBOK, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez MZBM jest brak możliwości świadczenia usługi iBOK.

Skip to content