Oferta ogólna na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

JESTEŚMY firmą, która od ponad 70 lat specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. W chwili obecnej zarządzamy 413 Wspólnotami Mieszkaniowymi i 55 pozostałymi nieruchomościami o łącznej powierzchni użytkowej 818 tys. m2 tj. 15806 lokali mieszkalnych i 1250 lokali użytkowych.

ZATRUDNIAMY wysoko kwalifikowaną kadrę, licencjonowanych zarządców nieruchomości i specjalistów z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

PRACUJEMY solidnie stosując standardy zawodowe. Konsekwentnie przestrzegamy przepisów prawa, a także chronimy interesy osób, na rzecz których wykonujemy czynności. Szczególny nacisk kładziemy na osiągnięcie racjonalnej oszczędności kosztów eksploatacyjno–remontowych. Zdecydowana większość zamówień na roboty i usługi udzielana jest po przeprowadzeniu przetargów. Dotyczy to głównie robót konserwacyjno-remontowych oraz świadczenia usług w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz nieruchomości jak również terenów przyległych do niej. W dowód uznania, za swoją pracę i ofiarność otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Szczególnie ważne dla nas wyróżnienie – bo zdobyte głosami naszych lokatorów – to dwukrotna w roku 2005 i 2009 nagroda „Brylantowy Klucz”, w latach 2011-2021 laureat „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY„.

POSIADAMY własne biuro projektowe, zespół radców prawnych i pogotowie techniczne, które świadczą usługi dla firmy i na zewnątrz firmy. Posiadamy punkty obsługi kasowej, w których nie pobiera się prowizji za dokonywane wpłaty z tytułu użytkowania lokali.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO
 • prywatnych właścicieli nieruchomości
 • osób prawnych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • zakładów pracy
 • urzędów gmin sąsiadujących z Gminą Miasto Rzeszów
 • deweloperów.
ZAPEWNIAMY
 • stałą opiekę administracyjną nieruchomości,
 • stały kontakt i wymianę informacji pomiędzy nami i zlecającym,
 • pełną obsługę księgową i sprawozdawczość dotyczącej administrowanej nieruchomości, w tym prowadzenie ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych, sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT do urzędu skarbowego oraz sprawozdań statystycznych do GUS,
 • rozliczanie świadczeń i kosztów zarządu nieruchomością,
 • ewidencję obciążeń i wpłat należności dotyczących indywidualnych użytkowników lokali,
 • zawieranie umów na dostawę mediów do danej nieruchomości pomiędzy zlecającym, a jej dostawcami oraz kontrola ich wykonywania,
 • dokonywanie miesięcznych naliczeń opłat oraz rozliczeń wniesionych zaliczek,
 • prowadzenie rachunków bankowych (bieżącego i funduszu remontowego) zlecającego, w tym dbanie o finanse,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego,
 • wykonywanie przeglądów okresowych budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • odczyty wodomierzy i ciepłomierzy,
 • pełną obsługę, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • gotowość Pogotowia Technicznego na wypadek awarii,
 • organizowanie i obsługę zebrań absolutoryjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji prawnej z nimi związanych,
 • przygotowywanie do 31 marca każdego roku, po konsultacji ze zlecającym, rocznych planów gospodarczych dot. nieruchomości wspólnej, w tym planu remontów,
 • opracowywanie wieloletnich planów remontów na ustalony ze zlecającym okres,
 • utrzymanie kas oraz opłaty bankowe od wpłat gotówkowych i inkaso gotówki,
 • działanie w celu powiększenia pożytków zlecającego, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości i reklam.
OFERUJEMY 
 • wykonanie projektów technicznych, ekspertyz (w tym mykologicznych) oraz audytów energetycznych.
UMOŻLIWIAMY
 • założenie samodzielnego konta bankowego zlecającego administrowanie nieruchomością na bardzo korzystnych warunkach finansowych, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik bankowych,
 • zlecającemu pełną kontrolę nad finansami i gospodarką administrowanej nieruchomości,
 • dokonywanie opłat z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej i dostarczonych do lokali mediów bez prowizji w każdej naszej kasie,
 • ubezpieczenie nieruchomości na korzystnych warunkach wynegocjowanych przez doświadczonego brokera,
 • dostęp zlecającemu do bieżącej informacji o wszelkich zmianach przepisów prawnych z zakresu zarządzania nieruchomością zawartych m.in. w „Ustawie o własności lokali”, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Kodeksie cywilnym” i „Prawie budowlanym”,
 • windykację należności według zasad określonych w regulaminie,
 • obsługę prawną zlecającego administrowanie nieruchomością, w tym reprezentowanie go (zastępstwo procesowe) w sądzie przez naszych radców prawnych, po udzieleniu stosownych pełnomocnictw procesowych,
 • zlecanie usuwania awarii technicznych w nieruchomości,
 • zlecanie wykonania usług konserwacyjnych w nieruchomości, 
 • zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych,
GWARANTUJEMY
 • profesjonalne wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości
 • racjonalne zarządzanie funduszami, w tym dążenie do minimalizacji kosztów utrzymania nieruchomości
 • fachową obsługę każdego zlecającego usługę
 • ścisłą współpracę ze zlecającym usługę
 • bezpieczeństwo własnych środków finansowych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej.

Szczegółowy zakres obowiązków i sposób organizacji zarządzania jest każdorazowo – zgodnie z życzeniem zlecającego – zawarty w stosownej umowie o zarządzanie nieruchomością.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Państwa nieruchomości prosimy uzupełnić o dane, które pozwolą nam przygotować najbardziej optymalną, indywidualną dla wspólnoty mieszkaniowej ofertę tj.:

 • adres nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości
 • ilość lokali
 • ilość lokali własnościowych
 • wyposażenie techniczne budynku (instalacje)

W celu łatwego i szybkiego przygotowania danych można wypełnić przygotowany specjalnie dla Państwa formularz ofertowy w postaci pliku xls i przesłać go pocztą elektroniczną.

Zapytania ofertowe prosimy kierować do:

Dział Eksploatacji Zasobów Komunalnych i Własnościowych
Barbara Pazdan
Telefon: 17 86 14 714
Poczta e-mail:  

Dział Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych
Ewa Kaławaj
Telefon: 17 86 14 724
Poczta e-mail: 

Nasze motto:

Transparentność i uczciwość to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonych.

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do skorzystania z naszej oferty. 

Skip to content