Klauzula informacyjna dla lokali komunalnych

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje, że

   

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli 13A, 35-021 Rzeszów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez MZBM Sp. z o.o. zadań z zakresu:

a) gospodarowania nieruchomościami w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości bądź ich części należących do gminnego zasobu nieruchomości wraz z dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również ich przetwarzanie podyktowane jest wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

b) przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii i usterek celem wykonania niezbędnych napraw, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W związku z zawieraniem umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości bądź ich części należących do gminnego zasobu nieruchomości, Pani/Pana dane osobowe w zakresie kontaktowym, przekazane zostały do MZBM Sp. z o.o. przez Gminę Miasto Rzeszów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obsługi budynku realizowanej przez MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz przez czas trwania umowy najmu/dzierżawy.

6. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych, realizujących zlecenia na rzecz MZBM Sp. z o.o. oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie w ramach zawartej umowy) i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy dotyczące danych osobowych.

9. W sytuacji przetwarzania danych w związku z realizacją obowiązku ustawowego, podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji umowy lub przyjęcia zgłoszenia.

Skip to content