Klauzula informacyjna dla rejestrowania rozmów telefonicznych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli 13A, 35-021 Rzeszów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz przyjmowania zgłoszeń/skarg.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – rozumiany jako zabezpieczenie się przed roszczeniami oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO oraz na
  postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
 5. Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu
  prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku, w którym Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu przechowywane będą nie dłużej niż 2 miesiące od dnia
  nagrania – do czasu ich przejęcia przez uprawniony organ. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 6. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy dotyczące danych osobowych.
Skip to content