Klauzula informacyjna – Korespondencja

a podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli 13A, 35-021 Rzeszów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail:
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu umożliwienia kontaktu e–mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami oraz innymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianych jako nasz prawnie uzasadniony interes.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione, jednak wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu udzielenia odpowiedzi / prowadzenia korespondencji lub upływu ewentualnych roszczeń.
 7. Ma Pani/Pan prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy dotyczące danych osobowych.
Skip to content