Kryteria korzystania z dodatków mieszkaniowych

1.  Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 2. w przypadku braku tytułu prawnego do lokalu w okresie oczekiwania na lokal zamienny i socjalny gwarantowany wyrokiem sądowym
 3. dochód brutto  z   trzech   miesięcy   przed   złożeniem   wniosku   nie przekraczający przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej :

40 %, w gospodarstwie jednoosobowym  2.862,19 zł

30 % w gospodarstwie wieloosobowym   2.146,64 zł

UWAGA: Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022r. na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  wynosi: 7.155,48 zł.

 • normatywna powierzchnia nie przekraczająca:
 • 35 m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40 m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45 m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55 m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65 m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
 • 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

3.  Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię lokalu, kwotę stanowiącą:

 • 15%        dochodów gospodarstwa  1 osobowego
 • 12 %       dochodów gospodarstwa 2 – 4 osobowego
 • 10 %       dochodów gospodarstwa 5 i więcej osobowego

4. Fakt zaległości w opłatach mieszkaniowych za okresy wcześniejsze nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, natomiast dłużnik winien uzgodnić  z MZBM-em sposób ratalnej spłaty zaległości.

5. Jeżeli osoba, która otrzymała dodatek mieszkaniowy nie dokonuje należnych dopłat, dodatek zostaje wstrzymany do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 m-cy od dnia ich powstania, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.


Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy pobrać odpowiedni druk wniosku z MOPS lub  z właściwego dla miejsca zamieszkania Rejoniu Obsługi Mieszkańców. Jeżeli zostaną spełnione kryteria MOPS przy ubieganiu się o ww. dodatek mieszkaniowy, wypełniony wniosek należy dostarczyć do ROM-u, w celu potwierdzenia danych, następnie złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej –Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, Rzeszów ul. Jagiellońska 4  telefon 17 852 95 45 (wew. 103).

Wnioski dla klientów Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Zasiłku Pielęgnacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych, które należy składać na ul.Jagiellońskiej 4

Pracownicy ROM udzielają wyjaśnień oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków.

Źródło: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku „O dodatkach mieszkaniowych” (Dz.U.z 2023,

poz. 1335 z póź.zm.)

Skip to content