Regulamin porządku domowego

A.    PRZEPISY  PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

            PRZEPISY OGÓLNE

 1. Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zachowania  ciszy  w godzinach nocnych, tj. od godz. 22 do godz. 6.00.
 2. Mieszkańcy mogą korzystać z urządzeń technicznych w budynku jak np. z  dźwigu oraz pralni i suszarni, wózkowni itp.  na warunkach  określonych obowiązującymi przepisami, umową najmu  oraz niniejszymi przepisami.
 3. Nadmierne obciążenie dźwigu jest niedopuszczalne. W szczególności najemcy nie mogą przewozić dźwigiem przedmiotów przekraczających ciężarem nośność dźwigu.
 4. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować uszkodzenie części  wspólnych nieruchomości.
 5. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować zanieczyszczenie miejsc służących do wspólnego użytku mieszkańców (klatki schodowe, podwórza itp.).  W przypadku spowodowania zanieczyszczenia (rozlania płynów) należy je niezwłocznie usunąć .
 6. Nie dopuszczalne jest umieszczanie przez mieszkańców w miejscach wspólnego  użytkowania (np. bramach, klatkach schodowych, podwórzach itp.) jakichkolwiek przedmiotów.
 7. O przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub gazowej należy natychmiast powiadomić administrację budynku.
 8. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i używania otwartego ognia na klatkach schodowych, strychach, w piwnicach i windach.
 9. Zabrania się  spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na  klatkach schodowych, strychach, w piwnicach, windach, na terenach przyblokowych, placach zabaw dla dzieci.
 10. Zabrania się wystawiania worków ze śmieciami na klatki schodowe.
 11. Zabrania się wyrzucania resztek  żywności na tereny zewnętrzne przyblokowe.
 12. Gromadzenie się osób w częściach wspólnych budynku ( klatki schodowe, korytarze, piwnice ) a w szczególności zakłócających spokój i porządek oraz utrudniających poruszanie się ciągami komunikacyjnymi jest niedozwolone.
 13. Osoby przebywające na terenie nieruchomości zobowiązane są do przestrzegania czystości i porządku na klatkach schodowych, korytarzach piwnic i strychach, w pralniach oraz na terenach zielonych i podwórzach.
 14. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wrzucać do zbiorników lub zsypów specjalnie do tego celu przeznaczonych, by nie zanieczyszczać otoczenia  pojemników (zsypów). O ile na terenie danej nieruchomości znajdują się specjalne pojemniki    przeznaczone na odpadki użytkowe – odpadki te należy wrzucać do tych pojemników.                               
 15. Trzepanie dywanów itp., może się odbywać w miejscach na ten cel przeznaczonych w czasie od 7 do 11 i od 16 do20 z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
 16. Instalowanie na dachu anten telewizyjnych i radiowych jest dozwolone za pisemną zgodą administracji domu. W przypadku uszkodzenia dachu w czasie instalowania anteny, koszty napraw dachu obciążają użytkownika aparatu telewizyjnego (radiowego).
 17. Prowadzenie hodowli zwierząt w domach  wielomieszkaniowych i ich otoczeniu jest niedozwolone.
 18. W domach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie psów i kotów, o ile ilość
  tych zwierząt nie wskazuje na prowadzenie hodowli. Posiadanie tych zwierząt nie może spowodować zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, ani zakłócać ich spokoju.   Posiadacze psów i  kotów obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno – porządkowych, usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z klatek schodowych i z innych pomieszczeń budynku, a także z terenów takich jak: chodniki, ulice, zieleńce, przeznaczone do wspólnego użytku. Poza terenem lokalu psy powinny być wyprowadzane  tylko  na smyczy i w kagańcu.
 19. Niedozwolone jest umieszczanie na balkonach (tarasach itp.) przedmiotów oszpecających wygląd budynku.
 20. Mieszkańcy obowiązani są do usuwania śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów i pomieszczeń przynależnych do ich lokali.
 21. Parkowanie pojazdów motocyklowych i samochodowych jest dopuszczalne w miejscach do tego przeznaczonych.
 22. Skrzynki na kwiaty, doniczki itp., umieszczone na parapetach okien i balkonach, powinny być należycie zabezpieczone przed wypadnięciem.
 23. Podlewanie kwiatów powinno się odbywać w taki sposób, aby woda nie
  przeciekała na niższe piętra lub na ulicę.          
 24. Z terenów przyblokowych można korzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności na terenach  zielonych nie  wolno urządzać biwaków itp.
 25. Zabrania się niszczenia urządzeń małej architektury (np. ławki, kosze na śmiecie, urządzenia zabawowe) oraz niszczenia zieleni tj. drzew, krzewów, rabatek kwiatowych trawy na zieleńcach, rabatkach oraz podwórzach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 26. Nie dopuszczalne jest  umieszczanie w części wspólnej nieruchomości tablic, ogłoszeń, plakatów, reklam bez zgody administracji.
B.     PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ WSPÓLNEGO UŻYTKU.
 1. W domach, w których są specjalne pomieszczenia przeznaczone  do suszenia bielizny  (suszarnie), mieszkańcy mogą korzystać z tych pomieszczeń w godz. od 7 do 21 w kolejności ustalonej w porozumieniu z innymi mieszkańcami lub wyznaczonej przez  administrację domu.
 2. Z pomieszczenia suszarni należy  korzystać  z należytą starannością, aby nie  dopuścić do spowodowania uszkodzeń. Koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, pokrywa użytkownik. W czasie korzystania z suszarni należy pomieszczenie przewietrzyć, aby ściany i sufity nie były  narażone na stałą wilgoć.
 3. Po ukończeniu suszenia, mieszkaniec korzystający z suszarni, jest obowiązany sprzątnąć pomieszczenie suszarni.
 4. Klucz  do suszarni powinien się znajdować w miejscu uzgodnionym z mieszkańcami i dostępnym o każdej porze dnia.
 5. Suszarnia (strych) służy  wyłącznie do suszenia bielizny i nie wolno tam przechowywać żadnych przedmiotów.
 6. Do korzystania ze strychów, wózkowni, boksów itp., mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące korzystania z suszarni.
 7. W  domach, w których nie ma suszarni (strychu) administracja  budynku  w miarę możliwości może udostępnić mieszkańcom korzystanie z innego pomie­szczenia, a w przypadku braku takiego pomieszczenia,  może  zezwolić na suszenie bielizny na podwórzu.
C. PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE PIWNIC (KOMÓREK LOKATORSKICH)
 1.  Piwnice (komórki) są pomieszczeniami przynależnymi do lokalu. Dostęp do  piwnic (komórek) powinien być mieszkańcom stale zapewniany. Jeżeli główne wejście do piwnic jest zamykane, administracja domu jest obowiązana zapewnić mieszkańcom dostęp do piwnic, zaopatrując ich odpłatnie w klucze.
 2. Przy korzystaniu z piwnic (komórek) mieszkaniec jest obowiązany prze­strzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W szczególności niedozwolone jest przechowywanie w piwnicach ( komórkach) materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz używania otwartego światła (ognia).
 3.  Mieszkańcy nie mogą przechowywać w korytarzach piwnic jakichkolwiek przedmiotów.
 4. Mieszkaniec, któremu przywieziono węgiel (koks, drzewo itp.) obowiązany jest natychmiast po zniesieniu go do piwnicy (komórki) oczyścić miejsca, które zostały zanieczyszczone tym materiałem.
 5. Mieszkańcy obowiązani są ochronić przed zanieczyszczeniem urządzenia tech­niczne znajdujące się w piwnicach przynależnych do ich lokalu (np. wodo­mierze, główne zawory wodociągowe itp.). Dostęp do tych urządzeń winien być udostępniony przez mieszkańca osobie upoważnionej przez administrację lub pracownikom przedsiębiorstw (zakładów) wodociągowych, gazowni itp.
Skip to content