Przetarg nr 15/2022 – Dostarczenie piasku do piaskownic.

Zamawiający:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów, ul. Lisa – Kuli 13 A,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy, pod numerem
KRS 0000024220, NIP 813-00-16-044, wysokość kapitału zakładowego 10 011 000,00 zł,
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę piasku wraz z rozwiezieniem do piaskownic znajdujących się na terenie danego Rejonu Obsługi Mieszkańców oraz wybraniem i zagospodarowaniem na koszt wykonawcy zanieczyszczonego piasku znajdującego się obecnie w piaskownicach na terenie ROM I, ROM II, ROM III, ROM IV w Rzeszowie.

Skip to content